Novica 16.01.2023

Objavljen je bil delovni program za leto 2023 za ESS+ sklop EaSI

Delovni program za leto 2023 zagotavlja, da bo sklop EaSI še naprej podpiral dejavnosti na področju zaposlovanja in spretnosti, socialnega varstva in vključenosti, trga dela in mobilnosti delovne sile ter varnih in pravičnih delovnih pogojev. V delovnem programu za leto 2023, so za sklop EaSI določene naslednje prioritete:

 

Krepitev zaposlovanja in spretnosti:

 • podpora na področju mikrofinanciranja in financiranja socialnega podjetništva,
 • podpora izvedbi Akcijskega načrta za socialno gospodarstvo,
 • podpora večjezikovni klasifikaciji Evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev, (ESCO) in pomoč Evropejcem pri predstavitvi njihovih spretnosti in dosežkov v jasni in enotni obliki z uporabo Europassa,
 • nove oblike dela in pravičen prehod,
 • spremljanje in zbiranje podatkov za podporo evropskemu semestru, z namenom izboljšanja analize zaposlovanja in družbenih razmer, ki jih povzročijo zunanji šoki in krize.

 

Pomoč pri izboljšanju socialnega varstva in vključenosti:

 • podpora mrežam odločevalcev s področja socialne vključenosti,
 • nadaljevanje vključevanja civilne družbe v udejanjanje prioritet Evropske komisije,
 • pomoč ustanovam širom Evropske unije pri elektronski izmenjavi informacij o socialni varnosti,
 • podpora informacijskim sistemom in platformam, ki olajšajo izvajanje socialnega varstva širom EU,
 • podpora analizam in omogočanje mreženja in izmenjave informacij na področju socialnega varstva, podpora državam članicam pri socialnih reformah, ki vključujejo dostop do socialnih služb in zdravstvenega varstva, predvsem za ranljive skupine,
 • spremljanje, zbiranje in analiziranje informacij s področja socialnega varstva in vključenosti za ranljive skupine kot so ljudje, ki jim grozi revščina, ljudje z ovirami, manjšine in brezdomci,
 • podpora evropskemu semestru in družbeno pravičnemu energetsko-podnebnemu prehodu,
 • podpora inovativnim pristopom in konkretnim eksperimentom na lokalnem nivoju, ki naslavljajo problematiko brezdomstva,
 • zbiranje in analiza informacij o neenakostih, tudi neenakostih, povezanih z zelenim prehodom, distribucijo prihodkov in revščino ter neenakimi priložnostmi.

 

Izboljšava trgov dela in zagotavljanje pravične mobilnosti delovne sile:

 • podpora pravični mobilnosti v čezmejnih regijah, predvsem v partnerstvu z EURES-om,
 • nadaljnja podpora javnim zavodom za zaposlovanje s krepitvijo zmogljivosti, mreženjem in medsebojnim učenjem,
 • podpora izboljšavam podpore na trgu dela, predvsem raziskavam učinkovitosti politik zaposlovanja in usposabljanjem za vstop na trg dela,
 • podpora relevantnim akterjem, ki razvijajo inovativne pristope za zaščito napotenih delavcev in boj proti delu na črno,
 • zbiranje podatkov o trgu dela in ocene pomanjkanja na trgu dela v povezavi z dvojnim prehodom,
 • evalvacija Evropskega organa za delo (ELA).

 

Spodbujanje varnih in pravičnih delovnih pogojev:

 • analiza zdravstvenih in varnostnih tveganj za delavce v kontekstu pandemije Covid-19 in podnebnih sprememb,
 • podpora Evropskemu centru strokovnega znanja (European Centre of Expertise – ECE) na področju delovnega prava,
 • osredotočanje na varnost in zdravje pri delu,
 • raziskave za izvedbo analize standardov dela,
 • krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev in podpora inovativnim praksam v državah zahodnega Balkana,
 • evalvacija obstoječe zakonodaje o delovnih pogojih,
 • nadaljnje sodelovanje z mednarodnimi organizacijami pri analizah tveganj in oblikovanju standardov za varnost in zdravje pri delu,
 • promocija dostojnih delovnih pogojev v ključnih dobavnih verigah EU.

 

V letnem delovnem programu je med drugim načrtovano, da bodo v letošnjem letu objavljeni naslednji razpisi:

 • Letni finančni prispevek za delovanje evropskih mrež nevladnih organizacij,
 • EURES čezmejno partnerstvo in podpora mobilnosti znotraj EU za države članice EGP in socialne partnerje,
 • Implementacija Evropske službe za sledenje pokojnin (ETS),
 • Napoteni delavci: Izboljšanje administrativnega sodelovanja in dostopa do informacij (tema 1) in Aktivnosti za boj proti delu na črno (tema 2),
 • Inovativne prakse za boj proti brezdomstvu,
 • Podpora mrežam na področju mikrofinanciranja in financiranja socialnih podjetij,
 • Podpora evropski platformi za boj proti brezdomstvu.

 

Za podrobnejši opis letnega delovnega programa si preberite celoten dokument EaSI Annual Work Programme, dostopen na: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=EaSIannualworkprogramme&mode=advancedSubmit&catId=22&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0

Aktualno

Več
Dogodek

Predstavitev EaSI na Simpoziju v Dubrovniku – EaSI presentation at the Symposium in Dubrovnik

Več
Novica

Objavljen je razpis za vzpostavitev in utrjevanje nacionalnih kompetenčnih centrov za socialne inovacije

23.08.2023 Več
Novica

Predstavitev EaSI na gradu Cmurek

23.06.2023 Več