Razpis

Posting of workers: Enhancing administrative cooperation and access to information (Topic 1) and Activities to tackle undeclared work (Topic 2)

Naslov razpisa: Posting of workers: Enhancing administrative cooperation and access to information (Topic 1) and Activities to tackle undeclared work (Topic 2) ESF-2023-POW-UDW

Razpisuje: European Social Fund + (ESF), Employment and Social Innovation (EaSI) strand

Kratek opis:

Tema 1: Krepitev administrativnega sodelovanja in dostopa do informacij

Tema 1 tega razpisa podpira izvajanje in izvrševanje Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in drugih direktiv, navedenih v razpisu.

Namen razpisa je podpreti Komisijo in države članice pri razumevanju obstoječih izzivov ter razvoju pobud na področju napotovanja delavcev in dostojnega dela. Administrativno sodelovanje med državami članicami in boljši dostop do informacij o pogojih zaposlovanja in o upravnih zahtevah za podjetja sta bistvena za pravilno izvajanje in izvrševanje direktiv.

Cilji teme 1 tega razpisa so naslednji:

  1. Podpiranje in spodbujanje čezmejnega sodelovanja ter povečanje medsebojnega zaupanja med pristojnimi javnimi organi, spodbujanje vzajemne pomoči ter spremljanje skladnosti in izvrševanja veljavnih pravil, vključno s spodbujanjem uporabe informacijskega sistema za notranji trg (IMI) ter deljenje izkušenj in dobrih praks.
  2. Povečati dostopnost, preglednost in kakovost informacij o pogojih zaposlovanja ter obstoječih praksah v državah članicah za spremljanje in izvajanje določb Direktive o napotitvi delavcev.
  3. Zbiranje in vrednotenje izvirnih podatkov ter analiza delovnih pogojev napotenih delavcev, vključno s sodelovanjem med univerzami, raziskovalnimi centri in inštituti ter zainteresiranimi stranmi, zlasti socialnimi partnerji.

 

Tema 2: Aktivnosti za reševanje problematike dela na črno

Cilji teme 2 tega razpisa je podpreti akterje na področju obravnavanja dela na črno, kot so ministrstva, izvršni organi, socialni partnerji itd. pri razvijanju inovativnih pobud, ki prispevajo k izboljšanju zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje na področju dela na črno, vključno s čezmejnim sodelovanjem,  katere cilj je preoblikovanje dela na črno v prijavljeno delo.

Vrste dejavnosti, ki se lahko financirajo po tem razpisu, se morajo nanašati na vsaj eno od spodaj opredeljenih področij delovanja:

  1. Skupni tečaji oz. usposabljanja za osebje, vključeno v dejavnosti izvrševanja direktiv;
  2. skupni pregledi in izmenjava osebja izvršnih organov;
  3. zagotavljanje tehnične pomoči in/ali podpore pri izvajanju ukrepov/praks drugim izvršilnim organom EU/EGS;
  4. sistemi izmenjave informacij;
  5. sodelovanje v obliki izmenjave informacij in medsebojnega učenja med izvršnimi organi;
  6. skupne kampanje ozaveščanja/kampanje za posamezne sektorje/regionalne čezmejne kampanje.

 

Celotna vrednost razpisa znaša 5.000.000 EUR in se lahko poveča za največ 20 %. Financiranih bo od 2 do 9 predlogov za temo 1 in od 1 do 3 predlogi za temo 2.

 

Datum objave: 14. 02. 2023

Rok za oddajo: 03. 05. 2023 ob 17:00 (CET)

Upravičenci: Pravne osebe oz. telesa, ki jih ureja javno ali zasebno pravo.

Za temo 1 se lahko prijavijo konzorciji najmanj treh partnerjev, ki spadajo v eno izmed kategorij: javni organi, mednarodne organizacije, neprofitne organizacije, raziskovalne ustanove, univerze, organizacije civilne družbe, organizacije socialnih partnerjev na evropski, nacionalni ali regionalni ravni, ob izpolnjevanju določenih pogojev, navedenih v razpisu, tudi organizacije socialnih partnerjev brez pravne osebnosti.

Za temo 2 se lahko prijavijo posamezni prijavitelji ali konzorciji partnerjev, ki prihajajo iz držav Evropske unije ali Evropske gospodarske skupnosti. So-prijavitelji lahko prihajajo tudi iz držav (potencialnih) kandidatk za vstop v EU, v skladu z ESF+ uredbo. Ob izpolnjevanju določenih pogojev, navedenih v razpisu, se lahko prijavijo tudi organizacije socialnih partnerjev brez pravne osebnosti. Prijavitelji (in morebitni partnerji) morajo spadati v eno izmed naslednjih kategorij: -izvršni organi, kot so inšpektorati za delo, inšpektorati za socialno varnost, davčni organi, carinski organi, organi za migracije, ministrstva, pristojna za reševanje dela na črno, policija in javno tožilstvo ali – organizacije socialnih partnerjev, – neprofitne organizacije.

 

Povezava do razpisa: call-fiche_esf-2023-pow-udw_en.pdf (europa.eu)